Przejdź do treści » TUS - na rzecz równości społecznej
Darmowe rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.
Chcesz znaleźć dostępne miejsca w Warszawie, Wrocławiu, Toruniu, Kaliszu, Łodzi i innych miejscowościach? Wejdź na stronę www.niepelnosprawnik.pl i znajdź dostępny obiekt dla osób z niepełnosprawnościami. Jedyna taka wyszukiwarka w Polsce!

O Fundacji TUS / Statut

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja została ustanowiona z woli Fundatorów w dniu 04 czerwca 1993 r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 82 pod numerem repertorium A. Nr 1837/93 (ze zmianami z dnia 19 lipca 1993 r. w tejże samej Kancelarii Notarialnej pod numerem repertorium A. Nr 1511/93)

§ 2.

Fundacja nosi nazwę "Fundacja TUS".

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 4.

Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska oraz zagranica.

Fundacja może używać odpowiedników nazwy w językach obcych oraz wyróżniających ją znaku graficznego i symbolu.

Fundacja może tworzyć filie, oddziały, a także przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i jest prowadzona odpłatnie i nieodpłatnie.

§ 5.

Nadzór nad działalnością Fundacji, w zakresie oznaczonym w ustawie z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach, sprawuje Minister Polityki Społecznej.

Rozdział II: Działalność Fundacji

§ 6.

Fundacja została ustanowiona na czas nieograniczony.

§ 7.

Celami Fundacji są:

§ 8.

Cele Fundacja realizuje przez:

§ 9.

Przedmiotem działalności Fundacji opisanej w §8 stanowiącej działalność pożytku publicznego jest:

Działalność opisana w ust. 1 pkt.1 prowadzona jest jako nieodpłatna, zaś opisana w pkt 2-9 jako odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego.

Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może wspierać inne osoby fizyczne lub prawne, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji, a także współdziałać z organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego, instytucjami prywatnymi i społecznymi.

Rozdział III: Organy i działalność Fundacji

§ 10.

Organami Fundacji są:

§ 11.

W skład Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy, działający osobiście lub przez pełnomocników.

Rada Fundacji może powołać do swego grona nowych członków uchwałą podjętą większością co najmniej 3/4 głosów. Nowych członków Rada Fundacji może odwołać tą samą większością głosów.

Rada Fundacji nie może liczyć więcej członków niż 7.

Osoby wchodzące w skład Rady Fundacji:

§ 12.

Rada Fundacji obraduje co najmniej raz w roku.

Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Rady Fundacji.

O terminie posiedzenia Zarząd zawiadamia członków Rady Fundacji listami poleconymi co najmniej 14 dni naprzód. Zawiadomienia można zaniechać w stosunku do tych członków Rady Fundacji, którzy na piśmie oświadczą, że znają termin posiedzenia.

§ 13.

Do kompetencji Rady Fundacji należą:

§ 14.

Zarząd Fundacji składa się z trzech osób: Prezesa Fundacji i dwóch członków Zarządu.

Zarząd Fundacji powoływany i odwoływany jest uchwałą Rady Fundacji, powziętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Fundacji. Zarząd wybiera spośród swoich członków Prezesa Fundacji.

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych członków.

W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.

Zarząd Fundacji pracuje zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Fundacji.

§ 15.

Do kompetencji Zarządu Fundacji należą:

§ 16.

Fundację może reprezentować i podpisywać w jej imieniu dokumenty Prezes Fundacji samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w granicach umocowania.

Rozdział IV: Majątek Fundacji

§ 17.

Majątek Fundacji stanowi wpłata gotówkowa w kwocie 16.000.000.- zł. (szesnaście milionów złotych), wniesiona w równych częściach przez Fundatorów oraz:

§ 18.

Świadczenia na cele Fundacji mogą być wykorzystane na realizację wszystkich jej celów statutowych, o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej.

§ 19.

Decyzje w sprawie rozporządzenia składnikiem majątku trwałego Fundacji podejmuje Rada Fundacji.

Osobom wchodzącym w skład Rady Fundacji i Zarządu Fundacji zabrania się:

Rozdział V: Postanowienia końcowe

§ 20.

Zmian niniejszego Statutu może dokonywać Rada Fundacji w drodze uchwały powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§ 21.

Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków, jeżeli Fundacja osiągnęła cele, dla których została powołana lub jeżeli wyczerpały się jej środki finansowe.

Uchwała Rady Fundacji, o której mowa w ust. 1 winna również wskazywać cele, zbieżne z celami Fundacji, na które przeznaczone zostaną środki pozostałe po likwidacji Fundacji.

§ 22.

Inne uchwały Rada Fundacji podejmuje zwykła większością głosów, chyba że Statut, Rada Fundacji lub przepis prawa określą surowsze warunki.